Тимот кој го реализираше истражувањето

 

Проф. д-р Ленче Алексовска-Величковска - Декан
Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје

Вон.проф. д-р Серјожа Гонтарев
Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје

Проф. д-р Георги Георгиев
Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје

Вон. проф. д-р Руждија Калач
Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје

Вон. проф. д-р Лазар Тодоровиќ - Директор
Универзитетска клиника за детска хирургија

Асс. д-р Наталија Цоклеска
Универзитетска клиника за детска хирургија

М-р Бојан Темелковски
Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија.

Татјана Синадиноска 
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Дијана Ѓоргиеска 
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Константин Коџоман   
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Катерина Поповска     
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Филип Макаловски     
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Денис Радевски     
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Бруно Дукетис       
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Теодор Терзиев         
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Симон Буневски         
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Никола Бошале         
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Игор Савески           
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Ивана Мицковски           
Дипломиран професор по физичко и здравствено образование

Нена Гонтарева           
Студент на факултетот за физичко образование, спорт и здравје

Галерија

За нас

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје е високошколска институција во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, задолжен за образување на стручни кадри со највисока стручна подготовка од областа на физичката култура – Кинезиологијата

Контакт

Адреса: Димче Мирчев бр. 3
1000 Скопје, Северна Македонија
Телефон: +389 2 3113 654
Факс: +389 2 3113 654
E-mail: info@ffk.ukim.edu.mk